Sennepsfrøet, surdejen og Daniels sten

I forlængelse af artiklen fra sidste uge, har jeg besluttet at bruge lidt tid på at betragte et par af de lignelser om Himmeriget, som Jesus fortæller i Matthæusevangeliet, nemlig lignelserne om sennepsfrøet og om surdejen i Matthæus 13,31-33:

Han fortalte dem en anden lignelse: »Himmeriget ligner et sennepsfrø, som en mand tog og såede i sin mark.  Det er mindre end alle andre frø, men når det vokser op, er det større end alle andre planter og bliver et helt træ, så himlens fugle kommer og bygger rede i dets grene.«

Han fortalte dem en anden lignelse: »Himmeriget ligner en surdej, som en kvinde tog og kom i tre mål hvedemel, til det hele var gennemsyret.«

Matt 13,31-33

Det himmelske kongerige

Inden vi går videre, er det værd at bemærke at ”himmeriget” egentlig betyder det himmelske kongerige. Der er rent sprogligt på græsk en meget tydelig sammenhæng mellem ordet for konge (basileus) og for kongerige (basileia).

Det himmelske kongerige er det kongerige, som Kristus kom fra himlen ned på jorden for at annoncere og tilvejebringe. Han prædikede at kongeriget var kommet nær, at det var lige på trapperne. Og i Matthæusevangeliets slutning proklamerer han, at kongeriget er blevet en realitet, med ordene: ”Mig er givet al magt i himlen og på jorden” (Matt 28,18). Ved sin død og opstandelse overvandt vor Herre Satans magt og spredte mørket magter. Han bragt liv og uforgængelighed for dagen. Han satte sig på tronen.

Disse to lignelser handler om dette himmelske kongerige, som i Kristus er kommet fra himlen og ned på jorden. Lignelserne hører sammen og har det samme budskab med lidt forskellige vinkler. De handler om hvordan himmeriget ser ud. Begge taler om noget, der har en lille og uanselig begyndelse, som virker langsomt, men dog med en mægtig kraft, og som i den sidste ende udretter noget meget stort.

Således ser Kristi kongerige til at starte med uanseligt ud. Det er ikke mægtigt for denne verdens øjne. Med jordiske øjne var det blot en lille gruppe galilæiske fiskere, der havde startet en ny jødisk sekt. Men dette kongeriges kraft ligger ikke i kødelig magt, men i evangeliets og Åndens kraft.

Daniels sten

Det er værd at lægge mærke til de gammeltestamentlige paralleller til Jesu lignelse. En af disse finder vi i Daniel 2, hvor Nebukadnesar drømte om en billedstøtte, der blev væltet af en sten. Billedstøtten symboliserede de kongeriger, der indtil Kristi komme skulle dominere Israel. Men mens Nebukadnesar så på billedstøtten,

”blev en sten revet løs, men ikke ved menneskehånd; den ramte billedstøttens fødder af jern og ler og knuste dem. Derefter knustes på én gang jernet, leret, kobberet, sølvet og guldet; det blev ført bort af vinden som avner på en tærskeplads om sommeren og var sporløst forsvundet. Men stenen, der ramte billedstøtten, blev til et stort bjerg, der fyldte hele jorden.”

Dan 2,34-35

Her tales der om et kongerige, der skal tilintetgøre alle andre kongeriger. Og da Jesus prædikede Guds rige, må de jøder der kendte deres Bibel, vide at Guds rige, skulle komme som der stod skrevet i Daniels bog. Hvis de læste efter, ville de vide, at de levede i den tid, som der stod skrevet om:

I de kongers dage skal himlens Gud oprette et kongerige, som i al evighed ikke skal gå til grunde, og intet andet folk skal få kongemagten. Det skal knuse og tilintetgøre alle de andre kongeriger, men selv skal det bestå i al evighed ”

Dan 2,44

Men Daniel beskriver dette kongedømme som en sten, der vokser til et stort bjerg. Det sker ikke på én dag. Det fylder ikke jorden på en dag. Det er det samme, som Jesu lignelser slår fast. Evangeliets kraft er ikke en ydre kraft, der gennemtvinger en ny verdensorden. Det er Åndens usynlige, men dog almægtige kraft.

Når Jesus siger at Himmeriget er kommet nær, handler det om at Daniels sten er kommer rullende. Riget er ved at blive etableret.

Træet et symbol på kongemagt

Det er også værd at bemærke, at Jesus i sin beskrivelse at sennepstræets blomstring, (det bliver ”større end alle andre planter og bliver et helt træ, så himlens fugle kommer og bygger rede i dets grene”) refererer til de mange steder i det Gamle Testamente hvor kongemagt sammenlignes med træer.

I Dommerbogen 9 bliver Abimelek og de andre af Gideons sønner sammenlignet med skovens træer og Abimeleks grusomme og uretfærdige kongemagt sammenlignes med en tjørnebusk.

I Ezekiel 17 sammenlignes Judas sidste konger først med et cedertræ og så med et vintræ, der i sin svaghed må krybe under andre konger. Men Herren lover at han en dag vil plante et skud fra det høje cedertræ:

På Israels højeste bjerg planter jeg det. Det skal sætte grene og bære frugt, så det bliver et prægtigt træ; alle vingede fugle skal bo i det, i nålehangets skygge skal de bo.  Så skal alle skovens træer forstå, at jeg er Herren. Jeg ydmyger det høje træ og ophøjer det lave, jeg lader det friske træ visne og lader det visne blomstre. Jeg, Herren, har talt, og jeg vil gøre det.

Ez 17,23-24

Således forudsiger Ezekiel Kristi kongedømme.

I Daniel 4 bliver Nebukadnesars kongemagt sammenlignet med et stort træ, i hvis grene himlens fugle bygger rede og under hvis skygge jordens dyr finder hvile. Således levede mange folkeslag under Babylons beskyttelse og måtte underordne sig for at kunne leve i tryghed. Men Nebukadnesars træ blev hugget om og hans kongemagt blev taget fra ham, indtil han ydmygede sig under Gud.

Men nu omtaler Jesus sit eget kongedømme som et sennepstræ, der lige så langsomt bliver stort. Og således ser Kristi kongedømme ud i denne verden. Da Jesus fór til himmels og satte sig ved Faderens højre hånd, var Kristi herredømme en etableret realitet. Men vi ser endnu ikke alt underlagt ham (Hebr 2,8), men vi ved at Faderen nu er i gang med at lægge alt under hans fødder (1 Kor 15,25).

Lad os derfor være ved godt mod. Kristus har taget sæde på sin herligheds trone. Og himmeriget vokser ganske umærkeligt, men dog ustandseligt.

Daniels dyr og Løven af Judas stamme

I Åbenbaringsbogens femte kapitel læser vi om en bogrulle, der er er i højre hånd på ham, der sidder på tronen. Denne bogrulle kunne ingen i himlen eller på jorden åbne – undtagen ”Løven af Judas stamme” (Åb. 5,5). Dette er Kristus, og han beskrives også som det slagtede lam. Det er ham, som i Åbenbaringsbogen 5 modtager magt og myndighed fra Faderen. Men hvad er baggrunden for dette billede? Jeg er overbevist om, at der blandt andet er en reference til Daniels bog.

I det hele taget er Johannes Åbenbaring fuld af referencer til det Gamle Testamente, og herunder særligt til Daniels bog. I begyndelsen af Åbenbaringsbogen får vi en reference fra Daniel 7:

Se han kommer på skyerne, og hvert øje skal se ham, også de, som har gennemboret ham; og alle jordens [el. landets] folkestammer skal jamre over ham

Joh. Åb. 1,7

Menneskesønnen

Dette udsagn i begyndelsen af Johannes’ Åbenbaring, som i øvrigt har af stor betydning for en ret forståelse af hele bogen, har sin baggrund i Daniel 7,13 (og desuden Zak. 12,10). I Daniels bog er der i sammenhængen tale om en ”menneskesøn”, der skal komme på skyerne til den Gamle af Dage og kongedømmet skal overdrages i hans hænder. Inden da har Daniel beskrevet, hvordan fire forskellige dyr efter hinanden er steget op af havet og er blevet givet magt fra Gud. Men nu sætter Gud retten og holder om (Dan 7,10), og da bliver disse dyr dømt, og det er Menneskesønnen, som får overdraget ”herredømme, ære og kongerige”.

Billedstøtten i Daniel 2

De fire dyr i Daniel 7 er ganske parallelle til billedstøtten i Nebukadnesars drøm i Daniel 2, hvor billedstøttens forskellige dele repræsenterer fire kongeriger, som skulle opstå. De fleste fortolkere er enige om, at disse fire kongedømmer repræsenterer først det babyloniske rige, så det medio-persiske rige, siden Alexanders den stores græske rige, der bliver delt i fire kongeriger, og til sidst det romerske rige. Det var de disse fire riger, der kom til at dominere Israels historie fra Daniels tid og i de næste fem hundrede år indtil Messias’ komme.

Nebukadnesars drøm indeholder en herlig profeti: En sten bliver en sten revet løs, men ikke ved menneskehånd – og denne sten vælter billedstøtten. Og stenen vokser til et stort bjerg, der fylder jorden (Dan. 2,35). Der er tale om at de ugudelige kongeriger må vige for Guds kongerige, der skal blive åbenbaret på Romerrigets tid. For Daniel skriver: ”I de [dvs. de romerske] kongers dage skal himlens Gud oprette et kongerige, som i al evighed ikke skal gå til grunde, og intet andet folk skal få kongemagten.” (Dan. 2,44).

De fire dyr

I Daniel 7 er billedet ændret til fire dyr, der skal stige op af vandet, det ene mere frygtindgydende end det andet. Igen repræsenterer dyrene de samme fire kongeriger. Vi får på mange måder en mere udførlig beskrivelse, især når det gælder det fjerde dyr, der er mere frygtindgydende end de andre, og som har mange horn, hvilket repræsenterer forskellige konger. Men der står skrevet:

Derpå så jeg dette: Jeg så, at dyret blev dræbt på grund af de store ord, som hornet talte; dets krop blev tilintetgjort og overgivet til den flammende ild.  Herredømmet blev også taget fra de andre dyr, og deres levetid blev begrænset til en fastsat tid.  I nattesynerne så jeg dette:

Med himlens skyer kom en,
der så ud som en menneskesøn;
han kom hen til den gamle af dage
og blev ført frem for ham.
Herredømme, ære og kongerige blev givet ham;
alle folk, stammer og tungemål tjente ham.
Hans herredømme er et evigt herredømme, som ikke skal forgå,
hans kongerige skal ikke gå til grunde.

Dan. 7,11-14

Pointen med profetien i Daniel 7 er, at Gud vil opfylde de mange løfter til Israel, og han vil tage magten fra disse jordiske konger og i stedet overdrage kongedømmet til Menneskesønnen, og Han skal regere over sit folk til evig tid.

Løven af Judas stamme

Når vi således læser i Åbenbaringsbogen 5 om Løven af Judas stamme, der bliver overdraget bogrullen (hvilket i sammenhængen blandt andet symboliserer domsmagt) – da er det en reference til dyrene i Daniel 7. Tidligere har andre herskere regeret. Andre kongeriger har haft magten. Men nu er magten taget fra dem og overdraget til Løven af Judas stamme. Og denne løve er også et lam – det slagtede Lam – som døde for vore synder og løskøbte os. Han kan åbne bogrullen. Han modtager domsmagt. Og resultatet er at alle væsner falder ned for Lammet. Lammet modtager tilbedelse og magt over alt.

 Lammet, det slagtede, er værdigt til at få magt og rigdom og visdom og styrke og ære og lov og pris.

Joh. Åb. 5,12

Denne konge er ikke som de andre. Han er ikke hård og brutal. Han er mild som et lam. Og dog er han frygtindgydende som en løve. Hans kongedømme er ikke som jordens konger, men han nu indsat som ”herskeren over jordens konger”.

Johannes Åbenbaring 5 handler ikke om en fremtidig begivenhed, men det som nu er sket. Kristus forkyndte, at ”Guds kongedømme er kommet nær” (fx Mark 1,15). Han overvandt Satans magt og blev kronet som konge, da han tog sæde ved Faderens højre hånd. Gud har gjort ham “både til Herre og til Kristus” (Apg 2,36). Alle jordiske konge er ham underlagt. Og han siger selv: ”Mig er givet al magt i himlen og på jorden…” (Matt. 28,18).

Han er Løven af Judas Stamme. Han er det slagtede lam, som er værdigt til at få al magt og rigdom og visdom og styrke og ære og lov og pris.